PODMÍNKY SLUŽEB

1. Přijetí a smluvní strany

Tyto smluvní podmínky upravují společně se zásadami ochrany soukromí (jak jsou definovány níže) (souhrnně „smluvní podmínky") vaše použití aplikace tam, kde jste otevřeli tyto smluvní podmínky a kde používáte příslušné služby (souhrnně „služby"). Kromě těchto smluvních podmínek se na určité součásti služeb mohou vztahovat doplňkové podmínky.

Tyto smluvní podmínky představují dohodu mezi vámi a příslušným subjektem, který poskytuje služby, jež využíváte, takto:

a) Pokud používáte Sports Tracker, tyto podmínky představují dohodu mezi vámi a společností Amer Sports Digital Services Oy (dále pouze „Sports Tracker" nebo „Amer Sports Digital Services").

b) Pokud používáte aplikaci Suunto, tyto podmínky představují dohodu mezi vámi a společností Suunto Oy (dále pouze „Suunto").

Na základě výše uvedeného proto v těchto smluvních podmínkách výraz „společnost" znamená příslušnou společnost, jež je účastníkem dohody (Suunto nebo Amer Sports Digital Services), jejíž služby využíváte, včetně přidružených společností.

Tyto smluvní podmínky definují práva a odpovědnosti vás a příslušné společnosti od 23.4.2018.

Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami, nesmíte využívat služby.

2. Komunita Sports Tracker

Suunto a Sports Tracker vytvořili digitální komunitu, což znamená, že se můžete přihlašovat pomocí jediného účtu a sledovat přátele a sportovce v rámci všech služeb komunity („komunita Sports Tracker"). Pokud jste o této skutečnosti informováni při prvním přihlášení do aplikace, tvoří příslušná aplikace součást komunity Sports Tracker. Aktuální aplikace komunity Sports Tracker jsou uvedeny zde. Poskytovatelem technických služeb komunity Sports Tracker je společnost Amer Sports Digital Services.

Pro vás aplikace náležející do komunity Sports Tracker znamená, že pokud máte uživatelský profil v jedné aplikaci komunity Sports Tracker, bude váš veřejný profil následně automaticky dostupný též v ostatních aplikacích komunity Sports Tracker. Stejné uživatelské jméno a heslo můžete používat ve všech aplikacích komunity Sports Tracker.

Výše uvedené také znamená, že jakákoli data zahrnutá do aplikací komunity Sports Tracker jsou sdílena mezi firmami značky Amer Sports, jejichž aplikace jsou též součástí komunity Sports Tracker, a že údaje nacházející se v jedné aplikaci není možné odstranit pouze z jedné aplikace, ale budou odstraněny ze všech takových aplikací najednou. Další informace o sdílení údajů z profilu a aplikací naleznete v článku 12.

3. Způsobilost

K využívání služeb vám musí být nejméně šestnáct (16) let. Pokud je vám nejméně šestnáct (16) let, ale v místě, kde žijete, máte status nezletilé osoby, můžete služby využívat pouze poté, co si prostudujete tyto smluvní podmínky a rodič nebo zákonný opatrovník za vás provede registraci. Osoba provádějící registraci musí být svéprávná.

Přijetím těchto smluvních podmínek a zahájením používání služeb vyjadřujete a zaručujete se, že jste dodrželi výše uvedený postup.

4. Registrace a ukončení

Pro použití služeb je nutná registrace. Souhlasíte, že při registraci pro služby poskytnete pravdivé a úplné údaje a že budete tyto údaje aktualizovat. Je zakázáno poskytovat zavádějící informace o vaší totožnosti.

Při registraci si vytvoříte uživatelské jméno a heslo. Vy (a váš rodič nebo zákonný opatrovník, pokud jste nezletilá osoba) nesete osobní odpovědnost za využívání služeb na základě vašeho uživatelského jména a hesla. Zavazujete se, že budete řádně chránit své uživatelské jméno a heslo proti zneužití jinými osobami a že jakékoli zneužití bezodkladně nahlásíte společnosti.

V případě, že si již nebudete přát dále služby využívat, můžete svou registraci ukončit. Po ukončení již nebudete mít přístup ke službám. Společnost může ukončit vaši registraci nebo vám omezit přístup k určitým částem služeb, případně přijmout jiná opatření jakékoli povahy, jak to bude považovat za vhodné, a to výhradně na základě svého uvážení, budou-li existovat jakékoli náznaky, že jste se dopustili porušení smluvních podmínek nebo pokud jste se nepřihlásili do služeb pomocí svého uživatelského jména za posledních šest (6) měsíců (v takovém případě vám bude nejprve zaslána výzva).

Společnost nenese odpovědnost za odstranění vámi odeslaných informací či obsahu („materiály") ze služeb v případě ukončení vaší registrace.

Po odstranění materiálů ze služeb vámi nebo společností mohou zůstat přítomny určité stopy materiálů a kopie materiálů se i nadále mohou nacházet ve službách.

5. Používání služeb

Zavazujete se:

1) používat služby pouze pro soukromé a nekomerční účely,

2) dodržovat platné zákony, smluvní podmínky a zásady slušného chování,

3) neodesílat nezákonné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obtěžující, nactiutrhačné nebo jinak nevhodné materiály,

4) respektovat soukromí ostatních,

5) vyžádat si souhlasy, povolení či licence, jak to může pro vás být nutné, abyste měli zákonné právo odeslat jakékoli konkrétní materiály,

6) nešířit ani nepublikovat spam, soubory či technologie, které mohou poškodit služby nebo zájmy či majetek uživatelů služeb.

Jste srozuměni, že:

Služby jsou poskytovány na licenci anebo jsou zpřístupňovány „tak, jak jsou", jak se dále specifikuje v článku 12.

Společnost nepřezkoumává ani nemůže přezkoumávat materiály zveřejňované uživateli ve službách a nenese za takové materiály odpovědnost. Společnost může, ale není povinna: monitorovat či moderovat jakékoli materiály, odstranit jakékoli materiály ze služeb a omezit přístup k jakékoli části služeb, a to kdykoli a na základě výhradně vlastního uvážení. Konkrétně je společnost oprávněna ukončit vaše právo užívání služeb, a to bez oznámení, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, jak o tom společnost výhradně na základě vlastního uvážení rozhodne, zejména pak pokud se dopustíte porušení těchto smluvních podmínek nebo pokud jste použili služby způsobem nezákonným nebo dle názorů společnosti nevhodným, například pro komerční účely, nebo v případě, že společnost zaznamená výjimečně intenzivní návštěvnost služeb z konkrétní IP adresy či IP adres.

Aby mohlo vaše zařízení využívat některé funkce aplikace, musí být pro účely měření cvičení vybaveno modulem GPS.

6. Právo na použití služeb

Vlastníkem autorských práv ke službám a aplikacím na webu jsou společnosti Amer Sports Digital Services Oy nebo Suunto Oy podle konkrétních služeb (případně příslušné dceřiné společnosti společností Amer Sports Digital Services Oy nebo Suunto Oy, jejich dodavatelé nebo další třetí strany).

Práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, přenos, šíření či uložení části či veškerého obsahu v jakékoli podobě bez předchozího písemného svolení společnosti se zakazuje, s výjimkou případů, kdy se v následujících ustanoveních uvádí jinak.

Společnost souhlasí s tím, že budete používat služby na svém počítači nebo mobilním terminálu, chytrých hodinkách nebo podobném zařízení, jak lze použít, že si můžete stahovat výstupy ze služeb a tisknout kopie výpisů z těchto stránek pouze pro své osobní použití a nikoli pro další šíření, pokud nezískáte písemný souhlas společnosti.

Služby a obsah je možné využívat pouze pro soukromé nekomerční účely, s výhradou těchto smluvních podmínek a jakýchkoli platných zákonů.

Upozorňujeme vás, že jednotlivé aplikace, dokumenty anebo služby poskytované na webových stránkách v rámci služeb mohou podléhat dalším podmínkám, například smlouvě s koncovým uživatelem softwaru, jak se ve spojitosti s příslušnými aplikacemi, dokumenty anebo službami uvádí.

7. Obvinění z porušení autorských práv

Můžete nahlásit společnosti porušení autorských práv ve službách oznámením a) zaslaným e-mailem s předmětem „Copyright Notification" na adresu [support\@sports-tracker.mail.helpshift.com] v případě, že se oznámení týká služby Sports Tracker, a na adresu [copyright.notices\@suunto.com] v případě, že se oznámení týká aplikace Suunto, nebo b) prostřednictvím dokumentu s názvem „Copyright Notification" zaslaného společnosti Sports Tracker, pokud se oznámení týká služby Sports Tracker, Attn: Amer Sports Digital Services Oy, Attn: Tammiston kauppatie 7 B, 01510 Vantaa, Finsko, případně, pokud se oznámení týká aplikace Suunto, společnosti Suunto, Attn: Suunto Oy, Attn: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, Finsko, případně c) pomocí online formuláře, pokud je takový k dispozici. Vaše oznámení musí:

1) identifikovat původní dílo chráněné autorským právem, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno;

2) identifikovat služby a obsah ve službách, které podle vašeho tvrzení porušují dílo chráněné autorským právem; poskytnout příslušné společnosti dostatek podrobností, aby mohla ve službách vyhledat obsah, který údajně porušuje práva;

3) obsahovat kontaktní údaje, včetně vašeho jména a příjmení, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, je-li k dispozici;

4) obsahovat prohlášení, že se v souladu se svým nejlepším přesvědčením domníváte, že použití obsahu uvedeným způsobem vlastník autorských práv, jeho zástupce nebo zákon nepovoluje;

5) obsahovat prohlášení: „Tímto prohlašuji na svou čest, s vědomím, že mohu být postižen(a) trestem za křivou přísahu, že informace v tomto oznámení a stížnosti jsou přesné a že já jsem vlastník výhradních autorských práv nebo jsem zmocněn(a) jednat za vlastníka výhradních autorských práv, která jsou porušena.";

6) obsahovat váš podpis.

8. Zpětná vazba a další vámi odeslané informace

Odesláním materiálů do služeb nedochází k přenosu vlastnických práv k materiálům na společnost.

Odesláním jakýchkoli materiálů na servery společnosti, například e-mailem nebo prostřednictvím služeb, se zavazujete, že:

a) materiály nebudou obsahovat nic nezákonného, útočného na práva jiné osoby na soukromí nebo na práva na publicitu ani jinak nevhodného z důvodu mj. nactiutrhačné, pomlouvačné nebo hanlivé povahy a s přihlédnutím ke globální povaze internetu se zavazujete, že budete dodržovat všechna místní pravidla týkající se chování online a přijatelnosti materiálů;

c) budete uplatňovat přiměřené úsilí, abyste kontrolovali a odstraňovali jakékoli viry nebo jiné kontaminující či destruktivní prvky, než materiály odešlete;

d) jste vlastníkem materiálů nebo máte neomezená práva na poskytnutí materiálů společnosti a dále společnosti a jejím dodavatelům poskytujete celosvětovou neodvolatelnou časově neomezenou nevýhradní plně zaplacenou, bezplatnou a převoditelnou licenci k užívání, kopírování, reprodukování, upravování, tvorbě odvozených děl, veřejnému předvádění a veřejnému vystavování takových materiálů a k šíření jejich reprodukovaných a upravených kopií. Následující právo se týká též subdodavatelů společnosti a jejích přidružených společností a dodavatelů provádějících činnosti pro společnost, její přidružené společnosti a dodavatele. Společnost může mj. začlenit materiály nebo jakékoli koncepty v nich popsané do svých produktů, aniž by vám z toho vyplýval nárok na odměnu nebo jakákoli odpovědnost či ručení společnosti;

e) vaše užívání služeb nesmí ohrozit bezpečnost ani integritu počítačových systémů, sítí ani webové stránky či webových stránek nebo serverů společnosti, ať už tím, že by umožnilo vniknutí útočníků, zavedením virů či jiných hrozeb, způsobením nepoměrného nebo nepřiměřeného zatížení služeb nebo její infrastruktury či využíváním jakýchkoliv rutin počítačových programů, souborů či zařízení k poškození nebo narušení provozu služeb;

f) zavazujete se, že nepodniknete žádné kroky proti společnosti ani jejím dodavatelům ve vztahu k materiálům, které odešlete, a zavazujete se odškodnit společnost a její dodavatele, pokud jakákoli třetí osoba podnikne kroky proti společnosti nebo jejím dodavatelům ve vztahu k vámi odeslaným materiálům.

9. Poplatky

Vaše využívání služeb může být zpoplatněno, případně se může stát zpoplatněným v budoucnu.

Jakékoli poplatky účtované společností budou ve spojitosti se službami oznámeny samostatně.

Mohou vám vzniknout další poplatky související s používáním mobilních anebo internetových služeb ze strany vašeho operátora/provozovatele sítě či telekomunikačních služeb nebo jiného poskytovatele služeb, včetně mj. za SMS, MMS a procházení stránek WAP, poplatky za přenos dat a další služby, které vyžadují využívání vysílacího času a služeb mobilních dat. Společnost ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za placení takových poplatků. Za služby, které vám poskytuje váš operátor/provozovatel, nese ve všech ohledech odpovědnost pouze on.

10. Dostupnost

Služby nemusí být v některých zemích dostupné a mohou být poskytovány pouze v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace vám poskytne váš poskytovatel síťových služeb.

Společnost si vyhrazuje právo na základě výhradně vlastního uvážení služby měnit, vylepšovat a opravovat. Služby nemusí být dostupné během přerušení za účelem údržby a dalších období.

Společnost se může rozhodnout ukončit poskytování služeb nebo kterékoli jejich části, a to výhradně na základě vlastního uvážení. V takovém případě obdržíte předem upozornění. Společnost neponese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za případné ukončení poskytování služeb či jakékoli jejich části.

11. Jednání s ostatními

Ve službách nebo prostřednictvím služeb můžete být v interakci s ostatními uživateli. Berete na vědomí, že takové interakce nezahrnují společnost a probíhají výhradně mezi vámi a příslušným dalším uživatelem či dalšími uživateli.

12. Osobní údaje

Společnost respektuje vaše právo na soukromí. Zásady ochrany soukromí, které mohou být čas od času aktualizovány, jsou k dispozici na adrese zde („zásady ochrany soukromí") a platí i ve vztahu k těmto smluvním podmínkám a ke službám. Zásady ochrany soukromí definují, jak, proč a do jaké míry společnost ve vztahu ke službám shromažďuje a používá osobní a neosobní údaje. Instalací služeb, přístupem ke službám a jejich používáním výslovně vyjadřujete souhlas s podmínkami zásad ochrany soukromí a s veškerými smluvními podmínkami, které jsou do nich začleněny formou reference.

Se zásadami ochrany soukromí se seznamte, než začnete služby využívat.

Instalací služeb, přístupem ke službám nebo používáním služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním informací a s našimi podmínkami použití, včetně (v příslušných případech) přenosu dat do zemí v rámci Evropské unie anebo Evropského hospodářského prostoru, stejně jako mimo ně, například do Spojených států amerických.

Používáním služeb konkrétně berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že vám společnost, její přidružené společnosti a třetí strany působící jménem společnosti nebo na základě vašeho souhlasu mohou ve službách zobrazovat reklamy v aplikaci a že společnost může svobodně komerčně využívat vaše údaje, které nejsou osobně identifikovatelné.

Důležité informace týkající se aplikací komunity Sports Tracker:

Jak se uvádí v článku 2 těchto podmínek, některé aplikace náleží do komunity Sports Tracker, což znamená, že váš profil v jedné aplikaci komunity Sports Tracker bude automaticky dostupný také v dalších aplikacích komunity Sports Tracker. Další informace o nastavení soukromí a sdílení vašeho profilu ve více aplikacích naleznete zde. Upozorňujeme však, že informace z vašeho veřejného profilu, mj. jméno, profilové fotografie (pokud jste je přidali), popis v profilu (pokud jste jej přidali), nejaktivnější 3 sporty s údaji o trvání a vzdálenosti, počet cvičení s údaji o vzdálenosti a počet sledujících, budou vždy viditelné v ostatních aplikacích komunity Sports Tracker.

Aplikace komunity Sports Tracker a příslušné společnosti značky Amer Sports také vzájemně sdílejí údaje aplikací, včetně osobních údajů, za účelem poskytování služeb. Souhlas se sdílením údajů aplikací, například vašich tréninkových aktivit, informací z profilu a tras, mezi příslušnými společnostmi značky Amer Sports a aplikacemi komunity Sports Tracker udělujete při prvním přihlášení do aplikace komunity Sports Tracker. Seznam aplikací komunity Sports Tracker a příslušných společností značky Amer Sports, který může být čas od času pozměňován, se nachází na adrese: zde.

Svůj souhlas se sdílením údajů můžete kdykoli zrušit, ale upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že aplikace komunity Sports Tracker sdílejí údaje aplikací, není možné, aby společnost smazala údaje, včetně osobních údajů, pouze z jedné aplikace komunity Sports Tracker. Pokud si proto přejete natrvalo smazat všechny své osobní údaje z aplikace, kterou používáte, případně když zrušíte souhlas se sdílením údajů, bude provedeno odstranění osobních údajů ze všech aplikací, které jsou součástí komunity Sports Tracker, načež již nebudete moci používat žádnou z aplikací komunity Sports Tracker.

13. Varování

Vaše bezpečnost je pro společnost důležitá, proto si předtím, než začnete používat služby anebo naše produkty, pečlivě prostudujte všeobecná varování, jež naleznete na adrese: www.suunto.com/support/disclaimers/generalproductsafety. Používáním služeb vyjadřujete a ručíte za to, že jste si varování prostudovali a zavazujete se dodržovat pokyny, které jsou v nich obsaženy.

14. Omezení odpovědnosti

Služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU" a „JAK JSOU DOSTUPNÉ". Společnost neposkytuje záruku, že budou služby fungovat bez přerušení, bez chyb či bez virů. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli revidovat služby a jejich obsah, případně zrušit přístup k nim. Ve vztahu k dostupnosti, přesnosti, spolehlivosti informací či obsahu služeb neposkytujeme žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou, včetně mj. záruky právního titulu nebo neporušování práv jiných ani předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Výslovně souhlasíte a berete na vědomí, že služby používáte výhradně na vlastní riziko a že můžete být vystaveni obsahu z různých zdrojů.

S výjimkou odpovědnosti za smrt nebo újmu na zdraví v důsledku hrubé nedbalosti nebo záměrného jednání nemůže společnost ani její dodavatelé nést odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, trestající ani následné škody vzniklé používáním služeb nebo nemožností služby používat, a to ani v případě, že byla společnost na možnost vzniku takové škody upozorněna. Některé jurisdikce nedovolují vyloučení určitých záruk či omezení odpovědnosti, v takovém případě se na vás výše uvedená omezení či výluky nevztahují. Odpovědnost společnosti a jejích dodavatelů je v takovém případě omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

15. Odškodnění

Zavazujete se bránit, odškodnit a hájit společnost a její dodavatele proti jakýmkoli nárokům třetích stran a veškerému ručení, výměrům, ztrátám, nákladům nebo škodám plynoucím nebo vyplývajícím z i) vašeho porušení smluvních podmínek, ii) vašeho porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví, jiných práv nebo soukromí třetí strany, iii) zneužití služeb třetí stranou, pokud takové zneužití bylo umožněno tím, že jste nepřijali přiměřená opatření k ochraně vašeho uživatelského jména a hesla proti zneužití.

16. Různé

16.1. Volba práva a rozhodčí řízení

Kromě případů, kdy to zakazuje platná legislativa nebo kdy se zde uvádí jinak, se tyto smluvní podmínky řídí právními předpisy Finska, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem.

Zavazujete se, že budete dodržovat příslušné zákony o kontrole vývozu platné v USA a dalších zemích a že nebudete provádět přenos ani neposkytnete elektronickým přenosem ani jinak žádný obsah, software ani materiály podléhající omezením dle takových zákonů do míst určení, pro něž to takové zákony zakazují.

Pokud máte bydliště v USA, platí pro vás následující odstavec:\ Smluvní podmínky se řídí zákony státu New York, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem. Jakýkoli spor týkající se těchto smluvních podmínek nebo služeb bude řešen formou rozhodčího řízení na Manhattanu, New York, jehož rozhodnutí bude závazné, do osmnácti (18) měsíců od data, kdy se skutečnosti, z nichž spor vyplývá, staly známými nebo se měly stát známými navrhovateli, s tou výjimkou, že společnost může usilovat o předběžné soudní opatření, pokud jste se dopustili nebo pokud hrozí, že se dopustíte porušení práv duševního vlastnictví. Veškeré záležitosti týkající se rozhodčího řízení se řídí federálním zákonem o rozhodčích řízeních (9 U.S.C. § 1 a násl.). Rozhodčí řízení povede jeden rozhodce v souladu s pravidly bezdrátového rozhodčího řízení Americké asociace rozhodčích soudů („American Arbitration Association", „AAA"), jež budou v danou dobu platná. Každá strana musí předložit svůj nárok, který by při soudním sporu představoval tzv. povinný protinárok, nebo bude její nárok zamítnut. Rozhodnutí nesmí přiznat žádné exemplární, zvláštní, následné ani trestající odškodnění. Strana, která dle určení rozhodce spor prohrála, uhradí poplatky rozhodčího řízení. Rozhodnutí rozhodce bude závazné a může být zapsáno jako rozsudek a bude vynutitelné u jakéhokoli kompetentního soudu. Soudní řízení bude probíhat individuálně, nikoli jako skupinové řízení, rozhodčí řízení nelze spojit s jiným rozhodčím řízením zahrnujícím jakoukoli jinou osobu nebo jiný subjekt.

16.2 Platnost

Tyto smluvní podmínky nevylučují ani nijak neomezují vaše zákonná práva, která máte v zemi pobytu. Pokud bude nějaké ustanovení smluvních podmínek shledáno neplatným, nebude to mít žádný dopad na platnost zbývajících ustanovení a příslušné neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které se bude co nejvíce blížit výsledku a účelu smluvních podmínek. Pokud bude existovat jakýkoli rozpor mezi těmito smluvními podmínkami a zásadami ochrany soukromí, mají vyšší platnost ustanovení smluvních podmínek. Ustanovení smluvních podmínek, jejichž platnost nemá skončit s ukončením, zůstanou v platnosti i po ukončení.

16.3 Změny smluvních podmínek

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit smluvní podmínky, bez nutnosti předchozího oznámení. Pokud dojde k podstatné změně smluvních podmínek v negativním směru, společnost poskytne před provedením takové změny samostatné předchozí oznámení.

Vy nesete odpovědnost za to, že si tyto smluvní podmínky pravidelně prostudujete. Vaše další používání služeb představuje vyjádření vašeho souhlasu s jakýmikoli změnami a úpravami.

Souhlasíte, že v případě, že proběhne akvizice společnosti subjektem, který je třetí stranou, případně pokud s takovým subjektem provede fúzi, případně pokud převedeme služby na třetí stranu, vyhrazujeme si právo za jakýchkoli z těchto okolností převést nebo postoupit smlouvu s uživatelem a v rámci takové fúze, akvizice, prodeje, přenosu či jiné změny ovládání, provést přenos všech údajů, včetně mj. osobních údajů.

16.4 Odkazy na weby a obsah třetích stran

Pro váš snadný přístup může společnost zahrnout odkazy na weby na internetu, jejichž vlastníky či provozovateli jsou třetí strany a které netvoří součást služeb. Pokud využijete takový odkaz na web třetí strany, je třeba, abyste si prostudovali a schválili pravidla používání takového webu ještě předtím, než jej začnete používat.

Berete na vědomí, že společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem webů třetích stran a nemůže nést odpovědnost za služby poskytované takovými weby ani za materiály, které takové weby vytvářejí či zveřejňují. Uvedení odkazu na web třetí strany neznamená, že společnost web, produkty nebo služby uváděné ve službách jakkoli doporučuje.

Kromě toho mohou uživatelé vytvářet odkazy v rámci služeb na obsah, který nebyl do služeb jinak odeslán. Souhlasíte s tím, že společnost za takové odkazy nenese odpovědnost ani za ně nijak neručí.

17. Duševní vlastnictví

Služby a související software jsou chráněny podle mezinárodního autorského práva. Tímto vám oznamujeme, že autorská práva si vyhrazuje společnost. S výhradou smluvních podmínek si společnost ponechává veškerá práva, vlastnické tituly a nároky týkající se služeb a všech produktů, softwaru a dalšího majetku společnosti, který je vám poskytován nebo který používáte prostřednictvím služeb.

Názvy produktů a služeb společnosti jsou ochranné známky nebo registrované obchodní názvy společnosti. Jiné názvy produktů a jména společností uvedených ve službách mohou být ochranné známky nebo obchodní názvy příslušných vlastníků. Váš přístup ke službám nelze interpretovat tak, že se jím uděluje na základě implikace, právní překážky ani jinak licence na užívání jakýchkoli značek objevujících se ve službách, pokud by společnost nebo příslušný vlastník, který je třetí stranou, neposkytl(a) předchozí písemný souhlas.